Courses in the Philippines
FacebookTwitterRss
Categories Menu

Senior High School Contextualized Subject: Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan (Tech-Voc)Ang Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan (Tech-Voc) ay isa sa mga contextualized subject ng senior high school curriculum. Ilan sa mga halimbawa ng mga bagay na mapag-aaralan mo sa subject na ito ay kinabibilangan ng:

 • Kahulugan, kalikasan, at katangian ng pagsulat ng sulating Teknikal
 • Pagsulat ng piling anyo ng sulating teknikal-bokasyunal
  • Manwal
  • Liham-Pangnegosyo
  • Flyers/leaflets
  • Promo materials
  • Deskripsyon ng produkto
  • Feasibility study
  • Dokumentasyon sa paggawa ng isang bagay/ produkto
  • Naratibong ulat
  • Paunawa/babala/
  • Anunsyo  Menu ng pagkain

Habang nag-aaral, maaatasan ka na ipakita kung ano ang iyong natutunan sa pamamamagitan ng pagsali sa mga class activity na maaring kabilangan ng mga sumusunod:

 • Pagsusulat ng 4-6 piling sulating teknikal-bokasyunal
 • Pagsasagawa ng demo sa piniling anyo bilang pagsasakatuparan ng nabuong sulatin
 • Pagbuo ng manwal ng isang piniling sulating teknikal-bokasyunal
 • Pagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan, at katangian ng iba’t ibang anyo ng sulating teknikal-bokasyunal
 • Paglilista ang mga katawagang teknikal kaugnay ng piniling anyo
 • Pagpapaliwanag nang pasalita sa paraang sistematiko at malinaw ang piniling anyo sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na mga termino

Ang mga halimbawa na ito ay sumasakop lamang sa mga contextualized subject. Para sa nasasakupan ng mga core at specialized na subject, mangyaring konsultahin ang sarili nilang mga listahan.

You may also be interested inThe contents of the comments section are the personal advice and opinions of their respective authors and do not necessarily reflect the views of courses.com.ph. We reserve the right to remove any materials that we consider to be malicious, inappropriate, or in violation of existing laws in the Philippines.

Post a Reply